AOS Cheat Sheet

AOS Cheat Sheet

in

๐Ÿ Cheat sheet

Frida Code

Method Trace
import sys
import frida

def on_message(message,data):
 print("[%s] -> %s" % (message, data))

PACKAGE_NAME = sys.argv[1]

jscode = """
Java.perform(function(){
 var pattern = \""""+sys.argv[1]+"""\"
 

 Java.enumerateLoadedClasses({
 onMatch:function(aClass) {
  var pattern2 = pattern.split('.');
  var temp = pattern2[0]+"."+pattern2[1];
  if (aClass.match(temp)) {
  traceClass(aClass);
  }
 },
 onComplete: function() {}
 });
 
 function traceClass(targetClass){
 var hook = Java.use(targetClass);
 var methods = hook.class.getDeclaredMethods();
 hook.$dispose;

 var parsedMethods=[];
 methods.forEach(function(method) {

  parsedMethods.push(method.toString().replace(targetClass + ".", "TOKEN").match(/\sTOKEN(.*)\(/)[1]);
  traceMethod(targetClass+"."+method.toString().replace(targetClass + ".", "TOKEN").match(/\sTOKEN(.*)\(/)[1]);
 });
 }


 function traceMethod(targetClassMethod){

 var delim = targetClassMethod.lastIndexOf(".");
 if (delim === -1){ return;}
 var targetClass = targetClassMethod.slice(0, delim);
 var targetMethod = targetClassMethod.slice(delim + 1, targetClassMethod.length);
 
 var hook = Java.use(targetClass);
 var overloadCount = hook[targetMethod].overloads.length;

 for(var i=0;i<overloadCount;i++){
  hook[targetMethod].overloads[i].implementation=function(){

  console.log("***Entered Method is : "+targetClass+"."+targetMethod);

  var retval = this[targetMethod].apply(this, arguments);
  return retval;
  }
 }
 }

 function traceMainActivity(MainActivity){
 
 var throwable = Java.use('java.lang.Throwable');
 var Main = Java.use(MainActivity);
 Main.$init.implementation=function(a){
  throwable2 = throwable.$new();
  Stack = throwable2.getStackTrace();
  for(var i=0;i<Stack.length;i++){
  console.log(Stack[i].getClassName()+"."+getMethodName());
  }
 }
 }
});
"""
 
try:
 device = frida.get_usb_device()
 pid = device.spawn([PACKAGE_NAME])
 print(("App is starting ... pid : {}".format(pid)))
 process = device.attach(pid)
 device.resume(pid)
 script = process.create_script(jscode)
 script.on('message',on_message)
 print('[*] Running Frida')
 script.load()
 sys.stdin.read()
except Exception as e:
 print(e)
raptor_frida_android_trace
// generic trace
function trace(pattern) {
	var type = (pattern.toString().indexOf("!") === -1) ? "java" : "module";

	if (type === "module") {

		// trace Module
		var res = new ApiResolver("module");
		var matches = res.enumerateMatchesSync(pattern);
		var targets = uniqBy(matches, JSON.stringify);
		targets.forEach(function (target) {
			traceModule(target.address, target.name);
		});

	} else if (type === "java") {

		// trace Java Class
		var found = false;
		Java.enumerateLoadedClasses({
			onMatch: function (aClass) {
				if (aClass.match(pattern)) {
					found = true;
					traceClass(aClass);
				}
			},
			onComplete: function () { }
		});

		// trace Java Method
		if (!found) {
			try {
				traceMethod(pattern);
			}
			catch (err) { // catch non existing classes/methods
				console.error(err);
			}
		}
	}
}

// find and trace all methods declared in a Java Class
function traceClass(targetClass) {
	var hook = Java.use(targetClass);
	var methods = hook.class.getDeclaredMethods();
	hook.$dispose;

	var parsedMethods = [];
	methods.forEach(function (method) {
		parsedMethods.push(method.toString().replace(targetClass + ".", "TOKEN").match(/\sTOKEN(.*)\(/)[1]);
	});

	var targets = uniqBy(parsedMethods, JSON.stringify);
	targets.forEach(function (targetMethod) {
		traceMethod(targetClass + "." + targetMethod);
	});
}

// trace a specific Java Method
function traceMethod(targetClassMethod) {
	var delim = targetClassMethod.lastIndexOf(".");
	if (delim === -1) return;

	var targetClass = targetClassMethod.slice(0, delim)
	var targetMethod = targetClassMethod.slice(delim + 1, targetClassMethod.length)

	var hook = Java.use(targetClass);
	var overloadCount = hook[targetMethod].overloads.length;

	console.log("Tracing " + targetClassMethod + " [" + overloadCount + " overload(s)]");

	for (var i = 0; i < overloadCount; i++) {

		hook[targetMethod].overloads[i].implementation = function () {
			console.warn("\n[+] Entered: " + targetClassMethod);

			// print backtrace
			// Java.perform(function() {
			//	var bt = Java.use("android.util.Log").getStackTraceString(Java.use("java.lang.Exception").$new());
			//	console.log("\nBacktrace:\n" + bt);
			// });  

			// print args
			if (arguments.length) console.log();
			for (var j = 0; j < arguments.length; j++) {
				console.log("\x1b[31marg[" + j + "]:\x1b[0m \x1b[34m" + arguments[j] + "\x1b[0m");
			}

			// print retval
			var retval = this[targetMethod].apply(this, arguments); // rare crash (Frida bug?)
			console.log("\n\x1b[31mretval:\x1b[0m \x1b[34m" + retval + "\x1b[0m");
			console.warn("\n[-] Exiting: " + targetClassMethod);
			return retval;
		}
	}
}

// trace Module functions
function traceModule(impl, name) {
	console.log("Tracing " + name);

	Interceptor.attach(impl, {

		onEnter: function (args) {

			// debug only the intended calls
			this.flag = false;
			// var filename = Memory.readCString(ptr(args[0]));
			// if (filename.indexOf("XYZ") === -1 && filename.indexOf("ZYX") === -1) // exclusion list
			// if (filename.indexOf("my.interesting.file") !== -1) // inclusion list
			this.flag = true;

			if (this.flag) {
				console.warn("\n*** entered " + name);

				// print backtrace
				console.log("\nBacktrace:\n" + Thread.backtrace(this.context, Backtracer.ACCURATE)
					.map(DebugSymbol.fromAddress).join("\n"));
			}
		},

		onLeave: function (retval) {

			if (this.flag) {
				// print retval
				console.log("\nretval: " + retval);
				console.warn("\n*** exiting " + name);
			}
		}

	});
}

// remove duplicates from array
function uniqBy(array, key) {
	var seen = {};
	return array.filter(function (item) {
		var k = key(item);
		return seen.hasOwnProperty(k) ? false : (seen[k] = true);
	});
}

// usage examples
setTimeout(function () { // avoid java.lang.ClassNotFoundException

	Java.perform(function () {

		trace("com.eqst.lms.solution1."); // ํŒจํ‚ค์ง€ ์ด๋ฆ„ ์ง€์ •
		// trace("com.target.utils.CryptoUtils");
		// trace("CryptoUtils");
		// trace(/crypto/i);
		// trace("exports:*!open*");
	});
}, 0);
Rooting Bypass
/*
Original author: Daniele Linguaglossa
28/07/2021 -  Edited by Simone Quatrini
        Code amended to correctly run on the latest frida version
    		Added controls to exclude Magisk Manager
*/

Java.perform(function () {
  var RootPackages = ["com.noshufou.android.su", "com.noshufou.android.su.elite", "eu.chainfire.supersu",
    "com.koushikdutta.superuser", "com.thirdparty.superuser", "com.yellowes.su", "com.koushikdutta.rommanager",
    "com.koushikdutta.rommanager.license", "com.dimonvideo.luckypatcher", "com.chelpus.lackypatch",
    "com.ramdroid.appquarantine", "com.ramdroid.appquarantinepro", "com.devadvance.rootcloak", "com.devadvance.rootcloakplus",
    "de.robv.android.xposed.installer", "com.saurik.substrate", "com.zachspong.temprootremovejb", "com.amphoras.hidemyroot",
    "com.amphoras.hidemyrootadfree", "com.formyhm.hiderootPremium", "com.formyhm.hideroot", "me.phh.superuser",
    "eu.chainfire.supersu.pro", "com.kingouser.com", "com.topjohnwu.magisk"
  ];

  var RootBinaries = ["su", "busybox", "supersu", "Superuser.apk", "KingoUser.apk", "SuperSu.apk", "magisk"];

  var RootProperties = {
    "ro.build.selinux": "1",
    "ro.debuggable": "0",
    "service.adb.root": "0",
    "ro.secure": "1"
  };

  var RootPropertiesKeys = [];

  for (var k in RootProperties) RootPropertiesKeys.push(k);

  var PackageManager = Java.use("android.app.ApplicationPackageManager");

  var Runtime = Java.use('java.lang.Runtime');

  var NativeFile = Java.use('java.io.File');

  var String = Java.use('java.lang.String');

  var SystemProperties = Java.use('android.os.SystemProperties');

  var BufferedReader = Java.use('java.io.BufferedReader');

  var ProcessBuilder = Java.use('java.lang.ProcessBuilder');

  var StringBuffer = Java.use('java.lang.StringBuffer');

  var loaded_classes = Java.enumerateLoadedClassesSync();

  send("Loaded " + loaded_classes.length + " classes!");

  var useKeyInfo = false;

  var useProcessManager = false;

  send("loaded: " + loaded_classes.indexOf('java.lang.ProcessManager'));

  if (loaded_classes.indexOf('java.lang.ProcessManager') != -1) {
    try {
      //useProcessManager = true;
      //var ProcessManager = Java.use('java.lang.ProcessManager');
    } catch (err) {
      send("ProcessManager Hook failed: " + err);
    }
  } else {
    send("ProcessManager hook not loaded");
  }

  var KeyInfo = null;

  if (loaded_classes.indexOf('android.security.keystore.KeyInfo') != -1) {
    try {
      //useKeyInfo = true;
      //var KeyInfo = Java.use('android.security.keystore.KeyInfo');
    } catch (err) {
      send("KeyInfo Hook failed: " + err);
    }
  } else {
    send("KeyInfo hook not loaded");
  }

  PackageManager.getPackageInfo.overload('java.lang.String', 'int').implementation = function (pname, flags) {
    var shouldFakePackage = (RootPackages.indexOf(pname) > -1);
    if (shouldFakePackage) {
      send("Bypass root check for package: " + pname);
      pname = "set.package.name.to.a.fake.one.so.we.can.bypass.it";
    }
    return this.getPackageInfo.overload('java.lang.String', 'int').call(this, pname, flags);
  };

  NativeFile.exists.implementation = function () {
    var name = NativeFile.getName.call(this);
    var shouldFakeReturn = (RootBinaries.indexOf(name) > -1);
    if (shouldFakeReturn) {
      send("Bypass return value for binary: " + name);
      return false;
    } else {
      return this.exists.call(this);
    }
  };

  var exec = Runtime.exec.overload('[Ljava.lang.String;');
  var exec1 = Runtime.exec.overload('java.lang.String');
  var exec2 = Runtime.exec.overload('java.lang.String', '[Ljava.lang.String;');
  var exec3 = Runtime.exec.overload('[Ljava.lang.String;', '[Ljava.lang.String;');
  var exec4 = Runtime.exec.overload('[Ljava.lang.String;', '[Ljava.lang.String;', 'java.io.File');
  var exec5 = Runtime.exec.overload('java.lang.String', '[Ljava.lang.String;', 'java.io.File');

  exec5.implementation = function (cmd, env, dir) {
    if (cmd.indexOf("getprop") != -1 || cmd == "mount" || cmd.indexOf("build.prop") != -1 || cmd == "id" || cmd == "sh") {
      var fakeCmd = "grep";
      send("Bypass " + cmd + " command");
      return exec1.call(this, fakeCmd);
    }
    if (cmd == "su") {
      var fakeCmd = "justafakecommandthatcannotexistsusingthisshouldthowanexceptionwheneversuiscalled";
      send("Bypass " + cmd + " command");
      return exec1.call(this, fakeCmd);
    }
    return exec5.call(this, cmd, env, dir);
  };

  exec4.implementation = function (cmdarr, env, file) {
    for (var i = 0; i < cmdarr.length; i = i + 1) {
      var tmp_cmd = cmdarr[i];
      if (tmp_cmd.indexOf("getprop") != -1 || tmp_cmd == "mount" || tmp_cmd.indexOf("build.prop") != -1 || tmp_cmd == "id" || tmp_cmd == "sh") {
        var fakeCmd = "grep";
        send("Bypass " + cmdarr + " command");
        return exec1.call(this, fakeCmd);
      }

      if (tmp_cmd == "su") {
        var fakeCmd = "justafakecommandthatcannotexistsusingthisshouldthowanexceptionwheneversuiscalled";
        send("Bypass " + cmdarr + " command");
        return exec1.call(this, fakeCmd);
      }
    }
    return exec4.call(this, cmdarr, env, file);
  };

  exec3.implementation = function (cmdarr, envp) {
    for (var i = 0; i < cmdarr.length; i = i + 1) {
      var tmp_cmd = cmdarr[i];
      if (tmp_cmd.indexOf("getprop") != -1 || tmp_cmd == "mount" || tmp_cmd.indexOf("build.prop") != -1 || tmp_cmd == "id" || tmp_cmd == "sh") {
        var fakeCmd = "grep";
        send("Bypass " + cmdarr + " command");
        return exec1.call(this, fakeCmd);
      }

      if (tmp_cmd == "su") {
        var fakeCmd = "justafakecommandthatcannotexistsusingthisshouldthowanexceptionwheneversuiscalled";
        send("Bypass " + cmdarr + " command");
        return exec1.call(this, fakeCmd);
      }
    }
    return exec3.call(this, cmdarr, envp);
  };

  exec2.implementation = function (cmd, env) {
    if (cmd.indexOf("getprop") != -1 || cmd == "mount" || cmd.indexOf("build.prop") != -1 || cmd == "id" || cmd == "sh") {
      var fakeCmd = "grep";
      send("Bypass " + cmd + " command");
      return exec1.call(this, fakeCmd);
    }
    if (cmd == "su") {
      var fakeCmd = "justafakecommandthatcannotexistsusingthisshouldthowanexceptionwheneversuiscalled";
      send("Bypass " + cmd + " command");
      return exec1.call(this, fakeCmd);
    }
    return exec2.call(this, cmd, env);
  };

  exec.implementation = function (cmd) {
    for (var i = 0; i < cmd.length; i = i + 1) {
      var tmp_cmd = cmd[i];
      if (tmp_cmd.indexOf("getprop") != -1 || tmp_cmd == "mount" || tmp_cmd.indexOf("build.prop") != -1 || tmp_cmd == "id" || tmp_cmd == "sh") {
        var fakeCmd = "grep";
        send("Bypass " + cmd + " command");
        return exec1.call(this, fakeCmd);
      }

      if (tmp_cmd == "su") {
        var fakeCmd = "justafakecommandthatcannotexistsusingthisshouldthowanexceptionwheneversuiscalled";
        send("Bypass " + cmd + " command");
        return exec1.call(this, fakeCmd);
      }
    }

    return exec.call(this, cmd);
  };

  exec1.implementation = function (cmd) {
    if (cmd.indexOf("getprop") != -1 || cmd == "mount" || cmd.indexOf("build.prop") != -1 || cmd == "id" || cmd == "sh") {
      var fakeCmd = "grep";
      send("Bypass " + cmd + " command");
      return exec1.call(this, fakeCmd);
    }
    if (cmd == "su") {
      var fakeCmd = "justafakecommandthatcannotexistsusingthisshouldthowanexceptionwheneversuiscalled";
      send("Bypass " + cmd + " command");
      return exec1.call(this, fakeCmd);
    }
    return exec1.call(this, cmd);
  };

  String.contains.implementation = function (name) {
    if (name == "test-keys") {
      send("Bypass test-keys check");
      return false;
    }
    return this.contains.call(this, name);
  };

  var get = SystemProperties.get.overload('java.lang.String');

  get.implementation = function (name) {
    if (RootPropertiesKeys.indexOf(name) != -1) {
      send("Bypass " + name);
      return RootProperties[name];
    }
    return this.get.call(this, name);
  };

  Interceptor.attach(Module.findExportByName("libc.so", "fopen"), {
    onEnter: function (args) {
      var path = Memory.readCString(args[0]);
      path = path.split("/");
      var executable = path[path.length - 1];
      var shouldFakeReturn = (RootBinaries.indexOf(executable) > -1)
      if (shouldFakeReturn) {
        Memory.writeUtf8String(args[0], "/notexists");
        send("Bypass native fopen");
      }
    },
    onLeave: function (retval) {

    }
  });

  Interceptor.attach(Module.findExportByName("libc.so", "system"), {
    onEnter: function (args) {
      var cmd = Memory.readCString(args[0]);
      send("SYSTEM CMD: " + cmd);
      if (cmd.indexOf("getprop") != -1 || cmd == "mount" || cmd.indexOf("build.prop") != -1 || cmd == "id") {
        send("Bypass native system: " + cmd);
        Memory.writeUtf8String(args[0], "grep");
      }
      if (cmd == "su") {
        send("Bypass native system: " + cmd);
        Memory.writeUtf8String(args[0], "justafakecommandthatcannotexistsusingthisshouldthowanexceptionwheneversuiscalled");
      }
    },
    onLeave: function (retval) {

    }
  });

  /*

  TO IMPLEMENT:

  Exec Family

  int execl(const char *path, const char *arg0, ..., const char *argn, (char *)0);
  int execle(const char *path, const char *arg0, ..., const char *argn, (char *)0, char *const envp[]);
  int execlp(const char *file, const char *arg0, ..., const char *argn, (char *)0);
  int execlpe(const char *file, const char *arg0, ..., const char *argn, (char *)0, char *const envp[]);
  int execv(const char *path, char *const argv[]);
  int execve(const char *path, char *const argv[], char *const envp[]);
  int execvp(const char *file, char *const argv[]);
  int execvpe(const char *file, char *const argv[], char *const envp[]);

  */


  BufferedReader.readLine.overload('boolean').implementation = function () {
    var text = this.readLine.overload('boolean').call(this);
    if (text === null) {
      // just pass , i know it's ugly as hell but test != null won't work :(
    } else {
      var shouldFakeRead = (text.indexOf("ro.build.tags=test-keys") > -1);
      if (shouldFakeRead) {
        send("Bypass build.prop file read");
        text = text.replace("ro.build.tags=test-keys", "ro.build.tags=release-keys");
      }
    }
    return text;
  };

  var executeCommand = ProcessBuilder.command.overload('java.util.List');

  ProcessBuilder.start.implementation = function () {
    var cmd = this.command.call(this);
    var shouldModifyCommand = false;
    for (var i = 0; i < cmd.size(); i = i + 1) {
      var tmp_cmd = cmd.get(i).toString();
      if (tmp_cmd.indexOf("getprop") != -1 || tmp_cmd.indexOf("mount") != -1 || tmp_cmd.indexOf("build.prop") != -1 || tmp_cmd.indexOf("id") != -1) {
        shouldModifyCommand = true;
      }
    }
    if (shouldModifyCommand) {
      send("Bypass ProcessBuilder " + cmd);
      this.command.call(this, ["grep"]);
      return this.start.call(this);
    }
    if (cmd.indexOf("su") != -1) {
      send("Bypass ProcessBuilder " + cmd);
      this.command.call(this, ["justafakecommandthatcannotexistsusingthisshouldthowanexceptionwheneversuiscalled"]);
      return this.start.call(this);
    }

    return this.start.call(this);
  };

  if (useProcessManager) {
    var ProcManExec = ProcessManager.exec.overload('[Ljava.lang.String;', '[Ljava.lang.String;', 'java.io.File', 'boolean');
    var ProcManExecVariant = ProcessManager.exec.overload('[Ljava.lang.String;', '[Ljava.lang.String;', 'java.lang.String', 'java.io.FileDescriptor', 'java.io.FileDescriptor', 'java.io.FileDescriptor', 'boolean');

    ProcManExec.implementation = function (cmd, env, workdir, redirectstderr) {
      var fake_cmd = cmd;
      for (var i = 0; i < cmd.length; i = i + 1) {
        var tmp_cmd = cmd[i];
        if (tmp_cmd.indexOf("getprop") != -1 || tmp_cmd == "mount" || tmp_cmd.indexOf("build.prop") != -1 || tmp_cmd == "id") {
          var fake_cmd = ["grep"];
          send("Bypass " + cmdarr + " command");
        }

        if (tmp_cmd == "su") {
          var fake_cmd = ["justafakecommandthatcannotexistsusingthisshouldthowanexceptionwheneversuiscalled"];
          send("Bypass " + cmdarr + " command");
        }
      }
      return ProcManExec.call(this, fake_cmd, env, workdir, redirectstderr);
    };

    ProcManExecVariant.implementation = function (cmd, env, directory, stdin, stdout, stderr, redirect) {
      var fake_cmd = cmd;
      for (var i = 0; i < cmd.length; i = i + 1) {
        var tmp_cmd = cmd[i];
        if (tmp_cmd.indexOf("getprop") != -1 || tmp_cmd == "mount" || tmp_cmd.indexOf("build.prop") != -1 || tmp_cmd == "id") {
          var fake_cmd = ["grep"];
          send("Bypass " + cmdarr + " command");
        }

        if (tmp_cmd == "su") {
          var fake_cmd = ["justafakecommandthatcannotexistsusingthisshouldthowanexceptionwheneversuiscalled"];
          send("Bypass " + cmdarr + " command");
        }
      }
      return ProcManExecVariant.call(this, fake_cmd, env, directory, stdin, stdout, stderr, redirect);
    };
  }

  if (useKeyInfo) {
    KeyInfo.isInsideSecureHardware.implementation = function () {
      send("Bypass isInsideSecureHardware");
      return true;
    }
  }

});
ํด๋ž˜์Šค์˜ ์ƒ์„ฑ์ž Hooking

ํด๋ž˜์Šค์˜ ์ƒ์„ฑ์ž๋ฅผ ํ›„ํ‚นํ• ๋•Œ $init ์‚ฌ์šฉ

image

function modifyReadLineRet() {
  Java.perform(function() {
    var File = Java.use("java.io.File");
    var constructor = File.$init.overload("java.lang.String");

    constructor.implementation = function(pathname){
      if(pathname == "/proc/self/maps") {
        pathname = "/none"
        console.log("๋ชจ๋“ˆ์šฐํšŒ");
      }
      return constructor.call(this,pathname)
    }
  })
}

modifyReadLineRet();
๋ฐฐ์—ด ๊ฐ’ Hooking
function modifyKnownPackagesVal() {
  Java.perform(function() {
    var Constants = Java.use("android.com.dream_detector.Constants");
    var str_arr = Java.array('java.lang.String',[""]);
    Constants.knownRootAppsPackages.value = str_arr;
  });
}

modifyKnownPackagesVal();
์ „๋‹ฌ๋ฐ›๋Š” String ๊ฐ’ Hooking

แ„‰แ…ณแ„แ…ณแ„…แ…ตแ†ซแ„‰แ…ฃแ†บ 2022-09-13 แ„‹แ…ฉแ„’แ…ฎ 7 16 34

function modifyCheckFiles(){
  Java.perform(function() {
    var EmulatorDetector = Java.use("android.com.dream_detector.EmulatorDetector")
    var checkFiles = EmulatorDetector.checkFiles.overload('[Ljava.lang.String;');

    checkFiles.implementation = function(files) {
      var emulator_files_not_exists = [ "/not_exist", "/bypass_emulator_check"];
      return checkFiles.call(this,emulator_files_not_exists);
    }
  })
}

modifyCheckFiles();


Other

TCP ํ†ต์‹  ์บก์ณ (MITM)

MITM ์„ ์ด์šฉํ•˜์—ฌ Burp์™€ ์—ฐ๊ฒฐํ•œ ์ดํ›„ ์•ฑ๊ณผ ์„œ๋ฒ„์‚ฌ์ด์˜ TCP ํ†ต์‹  ์บก์ณ ๋ฐ ๋ณ€์กฐ
MITM_Relay Download

Tcpdump๋ฅผ ์ด์šฉํ•˜์—ฌ ์•ฑ๊ณผ ํ†ต์‹ ํ•˜๋Š” ์„œ๋ฒ„์˜ ์ฃผ์†Œ ํ™•์ธ

https://www.tcpdump.org/

adb push tcpdump /data/local/tmp
chmod 777 tcpdump
./tcpdump -w <ํŒŒ์ผ์ด๋ฆ„> # -w = ํŒŒ์ผ ์ƒ์„ฑ
adb pull /data/local/tmp/<ํŒŒ์ผ์ด๋ฆ„>
wireshark ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์„œ๋ฒ„ IP ๋ฐ Port ํ™•์ธ

แ„‰แ…ณแ„แ…ณแ„…แ…ตแ†ซแ„‰แ…ฃแ†บ 2022-09-13 แ„‹แ…ฉแ„’แ…ฎ 6 54 02

Iptables ์„ค์ •

# iptables ์กฐํšŒ
iptables -L -t nat
# rule ์‚ญ์ œ
iptables -t nat -D OUTPUT 1
# rule ๋“ฑ๋ก
 iptables -A OUTPUT -t nat -p tcp -d <์„œ๋ฒ„IP> --dport <์„œ๋ฒ„Port> -j DNAT --to-destination <๋‚˜์˜PC>
 iptables -A OUTPUT -t nat -p tcp -d 218.233.105.183 --dport 8402 -j DNAT --to-destination 172.30.1.63:8402

MITM ์„ค์ •

python mitm_relay.py -l 172.30.1.63 -p 127.0.0.1:8080 -r 8402:218.233.105.183:8402๐Ÿ‘€ ETC


๐Ÿ“ƒ References